PensioenPodium, gevestigd aan de Bentelosestraat 83, te7495 PM  AMBT DELDEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.PensioenPodium.nl

Bentelosestraat 83

7495 PM  AMBT DELDEN

+31652866871

  1. Peter A. ter Beest MPLA is de Functionaris Gegevensbescherming van PensioenPodium. Hij is te bereiken via peterterbeest@pensioenpodium.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

PensioenPodium verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

PensioenPodium verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PensioenPodium verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– PensioenPodium verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de fiscale en juridische aanvaarbaarheid van onze adviezen.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

PensioenPodium neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PensioenPodium) tussen zit. PensioenPodium gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Pensioensoftware van Akkermans & Partners gevestigd te Tilburg (Web-based);
  • McAfee LiveSafe (antivirus en firewall)

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PensioenPodium bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

– burgerservicenummer (BSN)

 

Al deze persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard t.b.v. de eventuele aanpassing van onze adviezen of het in onderling overleg met u verstrekken van deze gegevens aan de Belastingdienst of professionele pensioenuitvoerders.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

PensioenPodium verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PensioenPodium gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via een verzoek per e-mail. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@pensioenpodium.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. PensioenPodium zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

PensioenPodium wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PensioenPodium neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pensioenpodium.nl. PensioenPodium heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Menu